Säännöt

 

 

PYHÄJÄRVISEUDUN SUKUTUTKIJAT RY

 

1 § NIMI  JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pyhäjärviseudun sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Säkylä.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Pyhäjärviseudulla sukututkimusta harjoittavien yhdyssiteenä sekä opastaa ja edistää jäsenten sukututkimustoimintaa ja sukujen selvittelyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia ja opintoretkiä, harjoittaa kurssitoimintaa, julkaisee tutkimusten tuloksia sekä hankkii ja välittää jäsenilleen sukututkimustarpeistoa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräystä.

 

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi.

 

4 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa.
Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.


5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen on maksettava jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle taikka jättää maksunsa maksamatta. Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen joltakin vuodelta eikä ole sitä maksanut seuraavankaan tilivuoden kuluessa, jäsen katsotaan eronneen yhdistyksestä.


6 §  HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä asettaa tarpeen mukaan avukseen valvonnassaan toimivia toimikuntia ja nimittää niihin jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun hallituksen jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi vuosikokouksen valitsemaa tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Tilintarkastajien ja varamiesten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 §  YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikko ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksenkokouksissa yksi ääni.

 

11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokous avataan
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5. päätetään tilinpäätösten vahvistaminen
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
8. päätetään jäsenmaksun suuruus
9. vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

 

12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, jonka yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous